معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

مقاله شهرنشینی در زاهدان ( رشته معماری و شهرسازی )

مقاله شهرنشینی در زاهدان ( رشته معماری و شهرسازی )

مقاله شهرنشینی در زاهدان ( رشته معماری و شهرسازی )

 

مقاله شهرنشینی در زاهدان ( رشته معماری و شهرسازی )

 

فهرست مقاله:

مقاله شهرنشینی در زاهدان

فصل اول : چهار چوب كلی تحقیق

1-1 – طرح مساله 1

2-1 -ضرورت تحقیق 1

3-1- قلمروتحقق 2

4-1- اهداف تحقیق 2

5-1- سئوالات اساسی 2

6-1- فرضیات پژوهش 3

7-1- روش تحقیق 3

8-1- پیشینه تحقیق5

9-1- محدودیت تحقیق 6

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

1-2- شهر چیست7

2-2- تعاریف مختلف شهر 8

3-2- عوامل مؤثر در تكوین و تكامل شهر نشینی 9

1-3-2- دیدگاههای كلاسیک (درونزا) در شكل گیری شهرها 10

1-1-3-2- نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی 10

2-1-3-2- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یك بازار 13

3-1-3-2- نظریه شهر به عنوان یك پایگاه نظامی و دفاعی 15

4-1-3-2- نظریه مذهبی ، گسترش معابد و عبادتگاهها 16

5-1-3-2- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها 17

2-3-2 دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شكل گیری شهرها 17

1-2-3-2 سیاستهای استعماری كشورهای توسعه یافته 19

2-2-3-2- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیک 22

3-2-3-2- اهداف سیاسی – اداری دولتها 23

4-2-3-2- وجود قطب های صنعتی 24

5-2-3-2- وجود راهها 26

4-2- نظریه های ساخت شهر 29

1-4-2- ساخت دوایر متحدالمركز 29

2-4-2- ساخت قطاعی شهر 30

3-4-2- ساخت ستاره ای شكل 31

4-4-2- ساخت چند هسته ای 33

5-4-2- ساخت عمومی شهرها 35

6-4-2- ساخت طبیعی شهرها 35

7-4-2- ساخت خطی یا كریدوری 36

فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان

1-3- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان 38

1-1-3- موقعیت جغرافیایی 38

2-1-3- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان 38

3-1-3- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان 41

4-1-3- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان 42

5-1-3- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان 44

1-5-1-3- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان 47

2-5-1-3- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان 48

6-1-3- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان 51

1-6-1-3- عوامل ماكروكلیمایی 51

2-6-1-3- عوامل میکرو کلیمایی 51

7-1-3- بادهای منطقه 52

8-1-3- میزان دما و طوبت در منطقه 54

9-1-3- بارندگی و ریزش جوی در منطقه 56

10-1-3- منابع آب منطقه 57

1-10-1-3- آبهای سطح الارضی 58

2-10-1-3- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان 60

2-3- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان 61

1-2-3- تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای (1335 تا1375)61

2-2-3- تراكم نسبی جمعیت در سطح شهر 64

3-2-3- ساختمان جمعیت 73

1-3-2-3- ساخت سنی 73

2-3-2-3- نسبت جنسی 77

4-2-3- بعد خانوار 80

5-2-3- حركات جمعیت 81

1-5-2-3- حركات زمانی جمعیت 82

2-5-2-3- حركات مكانی جمعیت 82

6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان 84

1-6-2-3- عامل جغرافیایی 84

2-6-2-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری 85

3-6-2-3- عوامل اقتصادی 85

7-2-3- فعالیت و اشتغال 86

8-2-3- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف 87

1-8-2-3- شاغلین بخش كشاورزی 89

2-8-2-3- شاغلین بخش صنعت 91

3-8-2-3- شاغلین بخش خدمات 92

9-2-3- وضعیت كلی سواد در زاهدان 94

فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات كاركردی شهر زاهدان

1-4- روند شكل گیری شهر زاهدان 96

1-1-4- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك 96

1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد 96

2-1-1-4- منطقه دزداب 100

2-1-4- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان 102

2-4- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان 103

3-4- تغییرات كاركردی در شهر زاهدان 124

1-3-4- كاركرد نظامی سیاسی 124

2-3-4- كاركرد اداری 125

3-3-4- كاركرد خدماتی 126

4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان 128

1-4-4- موانع درجه یك توسعه (موانع طبیعی)128

2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)128

3-4-4- موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی)129

4-4-4- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر 129

فصل پنجم : بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان

1-5 آپارتمان چیست 132

2-5- سابقه آپارتمان نشینی در جهان 132

3-5- سابقه آپارتمان نشینی در تهران 134

4-5- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان 135

5-5 مكان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان 136

6-5- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان 137

7-5- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان 138

1-7-5- بررسی رابطه شغل ساكنین در مجتمع های آپارتمانی 142

 

2-7-5- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی 143

3-7-5- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی 145

4-7-5- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی 146

5-7-5- بررسی رابطه قومیتهای ساكن در مجتمع های آپارتمانی 148

6-7-5- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سكونت 149

8-5- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی 151

9-5- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی 152

10-5- بررسی ویژگیهای كالبدی مجتمع های آپارتمانی 153

1-10-5- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی 153

2-10-5- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی 154

3-10-5- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی 155

4-10-5- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی 155

5-10-5- بررسی امكانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی 155

6-10-5- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی 156

11-5- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان 158

1-11-5- نقاط قوت 158

1-1-11-5- دسترسی به منابع مالی 158

2-1-11-5- صرفه جویی در مصرف مصالح 159

3-1-11-5- سرعت در فرآیند ساخت 160

4-1-11-5- ارتقای تكنولوژی و ارتقای كیفیت 161

5-1-11-5- دسترسی به تسهیلات عمومی 161

2-11-5- نقاط ضعف 161

1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتی و رفاهی 162

2-2-11-5- مشكلات سیستم جمع آوری زباله 163

3-2-11-5- كبمود پاركینگ 164

4-2-11-5- كمبود فضای بازی مناسب برای كودكان 165

12-5- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی 166

1-12-5- موقعیت و قطه بندی زمین 166

1-1-12-5- موقعیت ساختمانها 166

2-1-12-5- قطعه بندی زمین 167

2-12-5- عوارض طبیعی 168

1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمین 168

2-2-12-5- هوا 168

3-2-12-5- صدا 169

4-2-12-5- نور169

5-2-12-5- حرارت و برودت 169

3-12-5- عوارض انسانی 170

1-3-12-5- خصوصیات خانوار 170

2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها 170

3-3-12-5- مسائل جنبی اجتماعی 171

4-3-12-5- ایمنی در برابر حوادث 172

5-3-12-5- بهداشت محیط 172

6-3-12-5- تاسیسات و تجهیزات عمومی و زیر بنایی 173

7-3-12-5- عوارض زیبا شناسانه 174

فصل ششم: نتیجه گیری و آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6- نتیجه گیری کلی175

2-6- آزمون فرضیات 179

3-6- ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی 181

منابع و مآخذ

ضمائم

 

 

دانلود مقاله شهرنشینی در زاهدان

صفحات: 200 صفحه

فرمت فایل: ورد – DOC

قیمت: 24000 تومان

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo