معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

مقاله شهرنشینی در زاهدان ( رشته معماری و شهرسازی )

مقاله شهرنشینی در زاهدان ( رشته معماری و شهرسازی )

مقاله شهرنشینی در زاهدان ( رشته معماری و شهرسازی )

 

مقاله شهرنشینی در زاهدان ( رشته معماری و شهرسازی )

 

فهرست مقاله:

مقاله شهرنشینی در زاهدان

فصل اول : چهار چوب کلی تحقیق

۱-۱ – طرح مساله ۱

۲-۱ -ضرورت تحقیق ۱

۳-۱- قلمروتحقق ۲

۴-۱- اهداف تحقیق ۲

۵-۱- سئوالات اساسی ۲

۶-۱- فرضیات پژوهش ۳

۷-۱- روش تحقیق ۳

۸-۱- پیشینه تحقیق۵

۹-۱- محدودیت تحقیق ۶

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

۱-۲- شهر چیست۷

۲-۲- تعاریف مختلف شهر ۸

۳-۲- عوامل مؤثر در تکوین و تکامل شهر نشینی ۹

۱-۳-۲- دیدگاههای کلاسیک (درونزا) در شکل گیری شهرها ۱۰

۱-۱-۳-۲- نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی ۱۰

۲-۱-۳-۲- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یک بازار ۱۳

۳-۱-۳-۲- نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی و دفاعی ۱۵

۴-۱-۳-۲- نظریه مذهبی ، گسترش معابد و عبادتگاهها ۱۶

۵-۱-۳-۲- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها ۱۷

۲-۳-۲ دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شکل گیری شهرها ۱۷

۱-۲-۳-۲ سیاستهای استعماری کشورهای توسعه یافته ۱۹

۲-۲-۳-۲- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیک ۲۲

۳-۲-۳-۲- اهداف سیاسی – اداری دولتها ۲۳

۴-۲-۳-۲- وجود قطب های صنعتی ۲۴

۵-۲-۳-۲- وجود راهها ۲۶

۴-۲- نظریه های ساخت شهر ۲۹

۱-۴-۲- ساخت دوایر متحدالمرکز ۲۹

۲-۴-۲- ساخت قطاعی شهر ۳۰

۳-۴-۲- ساخت ستاره ای شکل ۳۱

۴-۴-۲- ساخت چند هسته ای ۳۳

۵-۴-۲- ساخت عمومی شهرها ۳۵

۶-۴-۲- ساخت طبیعی شهرها ۳۵

۷-۴-۲- ساخت خطی یا کریدوری ۳۶

فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان

۱-۳- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان ۳۸

۱-۱-۳- موقعیت جغرافیایی ۳۸

۲-۱-۳- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان ۳۸

۳-۱-۳- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان ۴۱

۴-۱-۳- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان ۴۲

۵-۱-۳- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان ۴۴

۱-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان ۴۷

۲-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان ۴۸

۶-۱-۳- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان ۵۱

۱-۶-۱-۳- عوامل ماکروکلیمایی ۵۱

۲-۶-۱-۳- عوامل میکرو کلیمایی ۵۱

۷-۱-۳- بادهای منطقه ۵۲

۸-۱-۳- میزان دما و طوبت در منطقه ۵۴

۹-۱-۳- بارندگی و ریزش جوی در منطقه ۵۶

۱۰-۱-۳- منابع آب منطقه ۵۷

۱-۱۰-۱-۳- آبهای سطح الارضی ۵۸

۲-۱۰-۱-۳- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان ۶۰

۲-۳- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان ۶۱

۱-۲-۳- تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای (۱۳۳۵ تا۱۳۷۵)۶۱

۲-۲-۳- تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر ۶۴

۳-۲-۳- ساختمان جمعیت ۷۳

۱-۳-۲-۳- ساخت سنی ۷۳

۲-۳-۲-۳- نسبت جنسی ۷۷

۴-۲-۳- بعد خانوار ۸۰

۵-۲-۳- حرکات جمعیت ۸۱

۱-۵-۲-۳- حرکات زمانی جمعیت ۸۲

۲-۵-۲-۳- حرکات مکانی جمعیت ۸۲

۶-۲-۳- عوامل مهاجرت به زاهدان ۸۴

۱-۶-۲-۳- عامل جغرافیایی ۸۴

۲-۶-۲-۳- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری ۸۵

۳-۶-۲-۳- عوامل اقتصادی ۸۵

۷-۲-۳- فعالیت و اشتغال ۸۶

۸-۲-۳- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف ۸۷

۱-۸-۲-۳- شاغلین بخش کشاورزی ۸۹

۲-۸-۲-۳- شاغلین بخش صنعت ۹۱

۳-۸-۲-۳- شاغلین بخش خدمات ۹۲

۹-۲-۳- وضعیت کلی سواد در زاهدان ۹۴

فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات کارکردی شهر زاهدان

۱-۴- روند شکل گیری شهر زاهدان ۹۶

۱-۱-۴- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک ۹۶

۱-۱-۱-۴- منطقه بلوچستان و سرحد ۹۶

۲-۱-۱-۴- منطقه دزداب ۱۰۰

۲-۱-۴- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان ۱۰۲

۲-۴- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان ۱۰۳

۳-۴- تغییرات کارکردی در شهر زاهدان ۱۲۴

۱-۳-۴- کارکرد نظامی سیاسی ۱۲۴

۲-۳-۴- کارکرد اداری ۱۲۵

۳-۳-۴- کارکرد خدماتی ۱۲۶

۴-۴- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ۱۲۸

۱-۴-۴- موانع درجه یک توسعه (موانع طبیعی)۱۲۸

۲-۴-۴- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)۱۲۸

۳-۴-۴- موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی)۱۲۹

۴-۴-۴- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ۱۲۹

فصل پنجم : بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان

۱-۵ آپارتمان چیست ۱۳۲

۲-۵- سابقه آپارتمان نشینی در جهان ۱۳۲

۳-۵- سابقه آپارتمان نشینی در تهران ۱۳۴

۴-۵- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان ۱۳۵

۵-۵ مکان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان ۱۳۶

۶-۵- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان ۱۳۷

۷-۵- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان ۱۳۸

۱-۷-۵- بررسی رابطه شغل ساکنین در مجتمع های آپارتمانی ۱۴۲

 

۲-۷-۵- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی ۱۴۳

۳-۷-۵- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی ۱۴۵

۴-۷-۵- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی ۱۴۶

۵-۷-۵- بررسی رابطه قومیتهای ساکن در مجتمع های آپارتمانی ۱۴۸

۶-۷-۵- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت ۱۴۹

۸-۵- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۱

۹-۵- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۲

۱۰-۵- بررسی ویژگیهای کالبدی مجتمع های آپارتمانی ۱۵۳

۱-۱۰-۵- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۳

۲-۱۰-۵- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۴

۳-۱۰-۵- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۵

۴-۱۰-۵- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی ۱۵۵

۵-۱۰-۵- بررسی امکانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۵

۶-۱۰-۵- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۶

۱۱-۵- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان ۱۵۸

۱-۱۱-۵- نقاط قوت ۱۵۸

۱-۱-۱۱-۵- دسترسی به منابع مالی ۱۵۸

۲-۱-۱۱-۵- صرفه جویی در مصرف مصالح ۱۵۹

۳-۱-۱۱-۵- سرعت در فرآیند ساخت ۱۶۰

۴-۱-۱۱-۵- ارتقای تکنولوژی و ارتقای کیفیت ۱۶۱

۵-۱-۱۱-۵- دسترسی به تسهیلات عمومی ۱۶۱

۲-۱۱-۵- نقاط ضعف ۱۶۱

۱-۲-۱۱-۵- کمبود امکانات، خدماتی و رفاهی ۱۶۲

۲-۲-۱۱-۵- مشکلات سیستم جمع آوری زباله ۱۶۳

۳-۲-۱۱-۵- کبمود پارکینگ ۱۶۴

۴-۲-۱۱-۵- کمبود فضای بازی مناسب برای کودکان ۱۶۵

۱۲-۵- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی ۱۶۶

۱-۱۲-۵- موقعیت و قطه بندی زمین ۱۶۶

۱-۱-۱۲-۵- موقعیت ساختمانها ۱۶۶

۲-۱-۱۲-۵- قطعه بندی زمین ۱۶۷

۲-۱۲-۵- عوارض طبیعی ۱۶۸

۱-۲-۱۲-۵- عوارض مربوط به خاک و زمین ۱۶۸

۲-۲-۱۲-۵- هوا ۱۶۸

۳-۲-۱۲-۵- صدا ۱۶۹

۴-۲-۱۲-۵- نور۱۶۹

۵-۲-۱۲-۵- حرارت و برودت ۱۶۹

۳-۱۲-۵- عوارض انسانی ۱۷۰

۱-۳-۱۲-۵- خصوصیات خانوار ۱۷۰

۲-۳-۱۲-۵- سنت ها و فرهنگ ها ۱۷۰

۳-۳-۱۲-۵- مسائل جنبی اجتماعی ۱۷۱

۴-۳-۱۲-۵- ایمنی در برابر حوادث ۱۷۲

۵-۳-۱۲-۵- بهداشت محیط ۱۷۲

۶-۳-۱۲-۵- تاسیسات و تجهیزات عمومی و زیر بنایی ۱۷۳

۷-۳-۱۲-۵- عوارض زیبا شناسانه ۱۷۴

فصل ششم: نتیجه گیری و آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

۱-۶- نتیجه گیری کلی۱۷۵

۲-۶- آزمون فرضیات ۱۷۹

۳-۶- ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی ۱۸۱

منابع و مآخذ

ضمائم

 

 

دانلود مقاله شهرنشینی در زاهدان

صفحات: ۲۰۰ صفحه

فرمت فایل: ورد – DOC

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo