معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

دانلود مطالعات مجتمع تجاری اداری

دانلود مطالعات مجتمع تجاری اداری

دانلود مطالعات مجتمع تجاری اداری

 

 

 

موارد بحث شده در این رساله: مطالعات مجتمع تجاری اداری

پروپوزال

بخش اول عنوان تحقیق: مطالعه و بررسی فضاهای تجاری

گستردگی مشکل

میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟

در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم:

نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟

بیان اهداف

منابع و پیشینه طرح

بخش دوم مبانی نظری

ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر

مبانی نظری طراحی مجتمع های تجاری اداری از منظر جایگاه شهری

مبانی نظری طراحی مجتمع های تجاری اداری از منظر جایگاه معماری

مطالعات پایه فضای شهری

تعریف فضای شهری از دیدگاه دکتر محمد توسلی

از دیدگاه زوکر

از دیدگاه یوچین راسکین

از دیدگاه راب کریر

ادارک فضای شهری

ادراک فضایی

معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری

رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی

فضای شهری و زندگی شهروندان

جایگاه فضای شهری و زندگی شهروندان

ویژگی های فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی

تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری

فضای شهری و ساخت فضائی شهر

تعریف ساخت فضائی شهر

عناصر اصلی ساخت فضائی شهر

میدان

معنی لغوی میدان

تعریف میدان

خیابان

واژه شناسی خیابان

خیابان – فضای شهری

پیاده رو ،فضای عمومی شهری Pedestrian Way, Public Urban Space

نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری

تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن

ویژگیهای پیاده راهها

سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا

جمعیت و فراگیری پیاده راهها

جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران

شناخت بازار ایرانی

تعریف بازار

ریشه کلمه بازار

پیشینه تاریخی بازار در ایران

بازار از دوران کهن تا دوره ماد

بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی

دوره هخامنشیان

دوره پارتیان

دوره ساسانیان

بازار در دوران اسلامی

انواع بازار

از نظر مقیاس عملکردی

از نظر زمان عملکرد

از نظر مکان جغرافیایی

از نظر ریخت شناسی

 

خصوصیات شهری بازار

روند شکل گیری بازارهای شهری

کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری

موقعیت قرارگیری بازار

نحوه توسعه بازار اصلی در شهر

عناصر تشکیل دهنده بازار

فضاهای مربوط به انبارداری و نگهداری کالا

فضاهای مربوط به کالا های تولیدی

فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری

فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی

فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی

فضاهای ارتباطی

برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها

ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی

شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری

بازار به مثابه شهر سرپوشیده

ساختار ارگانیک

منظره های سازماندهی شده

بام به مثابه عنصری مستقل

معماری بازار

عوامل موثر در نحوه استقرار

فعالیتهای بازار

خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار

جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی

همگرایی فعالیتهای سازگار

واگرایی فعالیتهای ناسازگار

امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل

تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه تجمع آنان

نقش و کارکردهای سنتی بازار

کارکرد تجاری

کارکرد اجتماعی

کارکرد سیاسی

کارکرد مذهبی

فرهنگی

کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی

کارکرد خدماتی

سایر ویژگیهای بازار

نحوه اداره بازار

نحوه برقراری نظم و امنیت بازار

بعضی از قوانین و مقررات بازارها

مسائل بازارهای امروز

وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته

تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار

عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان

سخن پایانی

شناخت فضاهای تجاری معاصر

مراکز تجاری در شکل جدید

بازارهای جدید

منطقه بندی

مرکز خرید

شکل گیری مراکز خرید

پیشرفتها و تحولات مراکز خرید

مشخصات اصلی یک مرکز خرید

مراکز خرید در پایان هزاره دوم

انواع فروشگاه ها

سوپر مارکت

مغازه های بین راه (convenience stotie)

فروشگاههای زنجیره ای

فروشگاههای چند قسمتی

پاساژ

پیشینه پاساژها

تکامل پاساژها

پاساژ در اروپا

پاساژهای تهران

شناخت فضاهای اداری (فضاهای جنبی پروژه)

سابقه تاریخی سازمانهای اداری

سابقه تاریخی سازمانهای اداری در ایران

ساختمان های اداری

مرور و چکیده مطالب

مطالعات تکمیلی

گام اول طراحی فضاهای شهری

نحوه ترکیب توده و فضای عمومی

مفهوم توده ساختمانی و فضا

فضای خارجی – فضای داخلی

اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحد های مسکونی

مراکز رفع مایحتاج مردم در فضای شهری

طراحی تاسیسات مراکز رفع مایحتاج

تعریف

میزان ارتباط مراکز با یکدیگر در فضای شهری

نحوه توزیع و پراکنش مراکز با توجه به شدت مراجعه افراد

مراتب مختلف مراکز رفع مایحتاج و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز

مغازه ها در طول یک خیابان مسکونی

خیابان

خرید

تعریف نحوه توزیع و پراکنش کاربری تجاری در طول یک خیابان مسکونی

نحوه ارتباط فضای تجاری با سایر فضا های عبوری و خدماتی

تجهیز و طراحی خیابانهای خرید با امکان عبور وسایط نقلیه

معماری شهری خیابانهای خرید ، معماری هماهنگ

چکیده مطالب

اصول مکانیابی مراکز خرید

مقدمه

دسترسی

پتانسیل فروش( بررسی اقتصادی)

تحلیل جمعیتی منطقه

میزان درآمد منطقه

موقعیت و وضعیت فروشگاههای موجود
ایجاد جذابیت برای مراجعه کنندگان

مقدمه

عوامل بصری

نماد بیرونی

نماد داخلی

عوامل غیر بصری

ارائه خدمات

عرضه کالا با قیمت مناسب

جداسازی انواع ترافیک

بررسی وضعیت عبور و مرور

ترافیک داخلی

پارکینگ ها

عوامل موثر در طراحی بهینه روش نمایش کالا

عوامل محیطی

چکیده مطالب

استاندارد های طراحی فضاهای تجاری

موقعیت

مسیر دسترسی

تخصیص فضا

نواحی فروش

ارتفاع طبقات

شبکه سازه ای

گذرگاه

حرکت در میان طبقات فروشگاه
ورودی و خروجی ها

فضاهای فرعی

مکان قرارگیری

سرویسهای بهداشتی

قسمتهای خدماتی و تاسیساتی

ارتباطات عمودی

آسانسورها

پله های برقی
پلکان

کالاهای تجاری – نمایش – انبار

توزیع کالا

کالاهای اضافی

حمل کالا

ویترینها

محل های انباری و بسته بندی

فضا های پارک و گاراژها  پارکینگ
نحوه استقرار و ابعاد توقف گاههای زیر زمینی

ابعاد مختلف گاراژ

عرضهای پیشنهای برای زوایای مختلف در پارکینگ

پنجره ها (ویترین ها)

بوفه و چایخانه
استانداردهای طراحی رستوران

احتیاجات فضای رستوران ( بدون در نظر گرفتن فضاهای پخت و پز)

پیشخوان جهت پیش غذا

سرویس کافه

کافه تریا یا سلف سرویس

سرویس کافی شاپ

رستوران ویژه

رستورانهای مرسوم( کلاسیک)

رستوران یا میز سلف سرویس

سایر احتیاجات

استانداردهای و عوامل موثر در طراحی بهینه فضاهای اداری

عوامل کیفی

عوامل کمی (استانداردها)

فضاهای مورد نیاز

مطالعات تطبیقی

اهمیت تجاری تبریز و دلائل شکل گیری بازار
بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان

الگوهای بازار

راسته

سرا

تیمچه

دالان

سبزه میدان

مجموعه ها

فضاهای خدماتی بازار
حسینیه

زورخانه

آسیب های بازار

آسیبهای شهری

مسائل و مشکلات بازار

اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار

شناخت تیپولوژی مجتمع های تجاری اداری تهران (مطالعه تطبیقی فضاهای تجاری معاصر)

مقدمه:   مجتمع تجاری اداری ایران زمین

مجتمع تجاری قائم

مرکز خرید ونک

مجتمع تجاری برج آرین

مرکز خرید آفریقا

مجتمع تجاری میلاد نور

مجتمع تجاری گلستان

مرور و چکیده مطالب

مجتمع تجاری گلستان تجربه ای موفق در احیای فضای کالبدی بازار
مرکز خرید فونف مونیخ FUNF HOFE SHOPPING CENTER , MUNHCH11

مطالعات زمینه آشنایی با شهر بجنورد

موقعیت و مشخصات جغرافیایی

موقعیت و مشخصات سایت

مطالعات اقلیمی

توده های هوایی موثر براقلیم منطقه

دما

بارش

رطوبت نسبی

یخبندان

فشار هوا

جمع بندی

دما و بارش

باد

تفسیر جدول بیوکلیماتیک

محیط آسایش انسانی

جمع بندی

اصول اقلیم

محیط آسایش

زمین شناسی و هیدروژئولوژی

دشت بجنورد

لرزه خیزی

استراتژی طراحی اقلیمی در شهر بجنورد

شکل و نحوه قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در ساختمان

شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب در ساختمان

استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین داخل و خارج

استفاده از مواد منعکس کننده حرارت بر روی سطوح مقابل آفتاب جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان از بام ودیوار دو جداره

استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جهت ذخیره کردن حرارت خورشید

برنامه فیزیکی

مبانی برنامه ریزی

تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف)
بررسی اقتصادی

طرح جامع فیزیکی

برنامه ریزی فیزیکی، فضایی به روش کیفی

پیمون واحدهای تجاری

انعطاف واحدهای تجاری

برنامه ریزی فیزیکی ، فضایی به روش کمی

تنوع فضاهای ساختمان

پیشنهاد سازه و تاسیسات

پروژه مصالح سازه ای مناسب

سیستم سازه ای مناسب

سیستم سقف مناسب

سیستم فونداسیون مناسب

سیستم دیوار حائل مناسب

پیشنهاد تاسیسات مکانیکی

تاسیسات مکانیکی بخش تجاری و اداری

سیستم گرمایشی و سرمایشی

سیستم آبرسانی و اطفا حریق

سیستم آب باران و دفع فاضلاب

تخلیه هوای آلوده

منابع و ماخذ

 

دانلود مطالعات مجتمع تجاری اداری

صفحات: 160 صفحه

فرمت فایل: ورد – word – (قابل ویرایش)

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

واژه ها: دانلود مطالعات مجتمع تجاری اداری، دانلود رساله مجتمع تجاری اداری، دانلود پروژه مجتمع تجاری اداری

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *