معمارسرا

دانلود پروژه معماری ، نقشه های معماری ، پاورپوینت معماری

پایان نامه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

پایان نامه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

پایان نامه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

 

پایان نامه معماری کامل و حرفه ای شامل سایت پلان ، پلان های معماری ، مبلمان ، مقاطع ، نماها ، رندرهای سه بعدی ، پاورپوینت ، رساله ( word) و مطالعات

مقدمه:

ذهن انسان همواره درگیر سؤالات گوناگون از یک طرف و تلاش برای پاسخ گویی به این سؤالات از طرف دیگر، بوده است. در پی یکی از مراحل زندگی ذهن من درگیر سؤالاتی بود که مقدمات ورود به مراحل بعدی را فراهم می کرد اینکه:
من به عنوان یک معمار چه جایگاهی در جامعه دارم؟
ارزش و اعتبار این جایگاه را چه عواملی تضمین خواهند کرد؟
من در جهت رفع این نیاز به یافتن توجیه و دلیلی محکم برای دفاع از علاقه و میل درونی و کششی که به معماری داشتم پرداختم. در مسیر یافتن پاسخی برای این سؤالات درگیر مسائلی شدم که مرا رو در رو با نیازها و مشکلات دیگران و سایر افراد جامعه قرار داد و گاهی این نیازها آنچنان در هم گره خورده بودند که حل آنها مستلزم حل و چاره جویی همزمان با یکدیگر بود. پاسخ جامعه در مورد جایگاه من در آن مستلزم پاسخ همزمان من به صورت حل مشکلات و مسائلی از جامعه بود که می توانستم در حوزه توانایی هایم انجام دهم.
بنابراین در این مرحله به دسته بندی مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی پرداختم. حوزه هایی که می توانستم در آنها فعالیت کنم شناسایی کردم و در نهایت به بررسی جزیی تر آنها پرداختم. مقایسه این حوزه ها در نهایت مرا به مسیری راهنمایی کرد که در این مرحله دیگر تنها رفع نیاز شخصی و پاسخ گویی به سؤالات ذهنم مطرح نبود. اکنون با مسائل و حقایقی روبرو شده بودم که قبلاً هیچ درک و آگاهی از عمق آنها نداشتم.
حقایق و آمارهای تکان دهنده از زنان و کودکان بی سرپناه، اعتیاد، فقر، جرم، طلاق، بی بند و باری های اخلاقی و … و مطالعه تحقیقاتی که برای ریشه یابی این نابسامانی ها انجام شده بود بازگو کننده این مطلب بود که ریشه عمده این مشکلات در تجربیات دوران کودکی افراد نهفته است.
کودکانی که قربانی این نابسامانی های اجتماعی بوده اند در آینده از عوامل اصلی نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی خواهند بود.
رو در رویی و درگیری با این آمارها و مطالب ذهن مرا بیشتر از همه متوجه کودکان و مسائل آنها کرد و تصمیم گرفتم موضوع پروژه خود را در مورد کودکان انتخاب کنم تا بتوانم به صورتی مفصل تر به بررسی موضوع پرداخته نقش مباحث معماری را در رفع مشکلات آنها بررسی کرده و متناسب با توانایی های خود ارائه گر راه حلی برای مشکلات آنها باشم.

  نقشه های مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

پایان نامه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

پایان نامه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

پایان نامه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

دانلود پایان نامه معماری مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

 

فهرست رساله:

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع ۲
۲-۱ : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی ۳
۳-۱ : اهداف پروژه ۴
۱-۳-۱ : موسسه زدایی ۵
۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی ۵
۳-۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی ۵
۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه ۵
۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف ۵
۵-۱ : شناخت و بررسی سایت ۶
۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح ۶
۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت ۶
۱-۲-۵-۱ : بافت اجتماعی ۶
۲-۲-۵-۱ : بافت کالبدی ۷
۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی ۷
۱-۶-۱ : دهکده های SOS 7
۲-۶-۱ :Residential care unite 8
۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ ۸
۴-۶-۱ : House parent 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲ : تعریف واژه ها ۱۰
۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۱
۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان ۱۱
۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران ۱۱
۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی ۱۲
۱-۳-۲ : دوره صفویه ۱۲
۲-۳-۲ : قاجاریه ۱۲
۳-۳-۲ : عصر مشروطیت ۱۳
۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام ۱۳
۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام ۱۳

۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ۱۴
۱-۶-۲ : عوامل طبیعی ۱۴
۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی ۱۴
۷-۲ : مشکلات کودکان بی سرپرست ۱۵
۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی ۱۵
۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی ۱۶
۸- ۲ : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی ۱۶
۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی ۱۶
۹-۲ : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران ۱۷
۱-۹-۲ : فرزند خواندگی ۱۷
۲-۹-۲ : امین موقت ۱۷
۳-۹-۲ : شبه خانواده ۱۷
۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی ۱۷
۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه ۱۸
۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه ۱۸
۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه ۱۸
۱۱-۲ : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست: ۱۹
۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه ۱۹
۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی ۱۹
۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی ۱۹
۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن ۱۹
۱۳-۲ : انواع خانواده: ۲۰
۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای: ۲۰
۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده: ۲۰
۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری: ۲۰
۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: : ۲۰
۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست: ۲۲

 

فصل سوم:نمونه های موردی
۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:
۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا: ۲۴
۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر ۲۴
۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده ۲۴
۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی ۲۴
۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ۲۴
۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری ۲۴
۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی ۲۴
۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان ۲۵
۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب: ۲۵
۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: ۲۵
۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان : ۲۵
۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن ۲۶
۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی ۲۷
۳-۵-۳ : امید دختران و پسران ۲۷
۴-۵-۳ : خانه کودکان استون ۲۷
۱-۴-۵-۳ : اقامتگاه ها ۲۷
۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی ۲۷
۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی ۲۸
۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE 28
۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران ۲۸
۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه ۲۸
۲-۱-۶-۳ : اداری ۲۸
۳-۱-۶-۳ : قرنطینه ۲۹
۴-۱-۶-۳ : بخش زرد ۲۹
۵-۱-۶-۳ : زرد پایین ۲۹
۶-۱-۶-۳ : زرد بالا ۳۰
۷-۱-۶-۳ : آبی ۳۰

۸-۱-۶-۳ : بخش قهوه ای ۳۰
۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی ۳۰
۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی ۳۰
۸-۳ : شبانه روزی بوشهر ۳۱

فصل چهارم: شنـــاخت کــودک
۱-۴ :مفهوم دوران کودکی ۳۳
۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ۳۳
۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی ۳۳
۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک ۳۴
۲-۲-۴ : رشد روانی کودک ۳۴
۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک ۳۴
۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک ۳۵
۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل ۳۶
۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ۳۶
۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی ) ۳۸
۱-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله ۳۸
۲-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله ۳۹
۳-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ۳۹
۴-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله ۴۰
۵-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله ۴۰
۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی ۴۱
۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان ۴۲
۱-۵-۴ : اجتماع کودکان ۴۲
۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی ۴۳

 

فصل پنجم: آموزش کودکان
۱-۵ :تعلیم و تربیت ۴۶
۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت ۴۶
۲-۱-۵ : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت ۴۶
۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام ۴۷
۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید ۴۷
۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک ۴۸
۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ۴۹
۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک ۵۰
۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها ۵۱
۱-۲-۵ : ادبیات کودکان ۵۱
۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان ۵۱
۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک ۵۱
۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان ۵۲
۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی ۵۲
۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان ۵۳
۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟ ۵۳
۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟ ۵۳
۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر ۵۴
۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی ۵۴

فصل ششم: کودک و معماری
۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟ ۵۶
۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان ۵۷
۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان ۵۸
۲-۶ : کیفیت فضاها ۵۹
۳-۶ : قواعد و معیارها ۶۱
۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان ۶۱

۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی ۶۱
۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی ۶۳
۱-۴-۶ : ورودی ۶۳
۲-۴-۶ : فضای انتظار ۶۳
۳-۴-۶ : فضای اداری ۶۳
۴-۴-۶ : فضای پذیرش ۶۴
۵-۶ : بخش های کودکان ۶۴
۱-۵-۶ : بخش شیرخوار ۶۴
۲-۵-۶ : بخش نوپا ۶۴
۳-۵-۶ : بخش نوباوه ۶۵
۶-۶ : فضاهای بهداشتی ۶۶
۷-۶ : فضاهای ارتباطی ۶۶
۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی ۶۶
۹-۶ : آشپزخانه ۶۶
۱۰-۶ : انبار ۶۶
۱۱-۶ :موتورخانه ۶۷
۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری ۶۷
۱۲-۶ : فضای بازی ۶۷
۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک ۶۷
۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان ۶۸
۱۴-۶ : روش های کنترل صدا ۶۸
۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان ۶۹
۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان ۷۰
۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی ۷۵
۱۷-۶ : نتیجه گیری ۸۰

 

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
۱-۷ : شناخت بستر طرح ۸۲
۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی ۸۲
۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری ۸۲
۳-۱-۷ : زبان ۸۲
۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی ۸۳
۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی ۸۳
۶-۱-۷ : آداب پذیرایی ۸۴
۷-۱-۷ : ویژگی های فردی ۸۵
۲-۷ : اقلیم و هواشناسی ۸۵
۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح ۸۵
۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ۸۶
۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل ۸۷
۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ۸۸
۱-۳-۷ : پوشش گیاهی ۸۸
۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی ۸۸
۴-۷ : جمعیت ۸۸
۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار ۸۸
۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان ۸۹
۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان ۸۹
۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع ۹۰
۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل ۹۰
۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی ۹۰
۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی ۹۱
۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا ۹۱
۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا ۹۱
۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند ۹۱
۶-۷ : عناصر اقلیمی ۹۱
۱-۶-۷ : دما ۹۱

۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا ۹۱
۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما ۹۲
۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما ۹۳
۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا ۹۳
۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا ۹۴
۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هوا ۹۴
۷-۶-۷ : بارندگی ۹۵
۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه ۹۷
۹-۶-۷ : رطوبت نسبی ۹۸
۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان ۹۸
۱۱-۶-۷ : باد ۹۹
۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید ۹۹
۷-۷ : طراحی اقلیمی ۱۰۱
۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ۱۰۳
۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی ۱۰۳
۳-۷-۷ : دیوارهای شمالی ۱۰۳
۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی ۱۰۴
۸-۷ : جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل ۱۰۴
۱-۸-۷ : روش گیونی ۱۰۴
۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن ۱۰۵
۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی ۱۰۶
۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان ۱۰۶
۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۰۷
۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم ۱۰۸
۱۰-۷ : تحلیل سایت ۱۰۸

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
۱-۸ : فضاها ۱۱۴
۱-۱-۸ : فضاهای خصوصی ۱۱۴

۲-۱-۸ : فضاهای عمومی ۱۱۴
۳-۱-۸ : فضاهای روباز ۱۱۴
۴-۱-۸ : فضاهای جنبی و خدماتی ۱۱۴

جدول (۱) : وضعیت و تعداد مراکز و درصد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سرویس گرفته در سالهای ۸۶ و ۸۷ ۳
جدول(۲) : وضعیت و تعداد و درصد و علل و عوامل بی سرپرستی کودکان ارجاء شده به بهریستی استان در سالهای ۸۶ – ۸۷ ۴
جدول(۳) : نحوه ظهور توانایی خط خطی نوشتن و نقاشی کرد ۴۴
جدول(۴) : قد کودکان ۰ تا ۶ سال – سانتیمتر ۶۱
جدول(۵) : ضریب نسبت به قد ایستاده ۶۱
جدول(۶) : دمای موثر مواقع راحت در مناطق مختلف ۶۹
جدول(۷) : خلاصه ضوابط فضاهای داخلی – متر مربع ۷۰
جدول(۸) : کاربرد گونه های مختلف گیاهان در زمین بازی ۷۹
جدول(۹): تقسیمات سیاسی – اداری شهرستان اردبیل به تفکیک دهستان ۸۷
جدول(۱۰): خانوار جمعیت بخش های شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۵ ۸۹
جدول(۱۱) : جمعیت کل استان و شهرستان اردبیل به تفکیک شهری و روستائی در سال ۱۳۸۵ ۹۰
جدول( ۱۲): تراکم جمعیت در استان و بخش های شهرستان اردبیل (۱۳۸۵) ۹۰
جدول(۱۳) : رژیم دمائی ایستگاه هواشناسی اردبیل ۹۵
جدول (۱۴) : مجموع میانگین بارندگی ایستگاه اردبیل ۹۶
جدول (۱۵) : توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل ۹۶
جدول( ۱۶ ): در صد توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل ۹۶
جدول( ۱۷ ) : پارامتر رطوبت نسبی ایستگاه اردبیل ۹۸
جدول(۱۸) : آمار مربوط به گلباد ایستگاه اردبیل ۹۹
جدول(۱۹) : سمت و سرعت شدیدترین باد ایستگاه هواشناسی اردبیل ۱۰۰
جدول (۲۰): پارمترهای میانگین متوسط دما و رطوبت شهر اردبیل ۱۰۴

 

دانلود پایان نامه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

شکل(۱): اندازه های استاندارد بدن کودک ۳تا ۵ ساله و ۵ تا ۷ ساله ۴۱
شکل( ۲) : موقعیت استان و شهرستان اردبیل در کشور ۸۶
شکل( ۳): نقشه پهنه بندی شهر ستان اردبیل به روش دمارتن ۱۰۰
شکل(۴): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – دیوار شمالی ۱۰۱
شکل (۵): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – غربی ۱۰۱
شکل(۶) :انطباق نقاله و موقعیت خورشید – شرقی ۱۰۲
شکل (۷): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – جنوبی ۱۰۲
شکل(۸): نمودار مقدار انرژی خورشیدی تابیده بر سطوح قائم ۱۰۳
شکل (۹) : جدول بیو کلیماتیک ساختمانی شهر اردبیل ۱۰۶
شکل(۱۰) : جدول بیو کلیماتیک ساختمانی اصلاح شده شهر اردبیل ۱۰۶
شکل( ۱۱): جهت استقرار ساختمان ۱۰۷
شکل( ۱۲)نقشه کلی محله والی ۱۰۸
شکل( ۱۳)نقشه کاربریهای اطراف سایت ۱۰۹
شکل(۱۴)دید به بیمارستان امام خمینی ۱۰۹
شکل (۱۵)دید به حوزه مقاومت بسیج ۱۰۹
شکل(۱۶)دید به از سایت به مدرسه پشتی ۱۰۹
شکل (۱۷)دید به مدرسه ابتدایی- غرب سایت ۱۰۹
شکل(۱۸)دید به خیابان ۱۸ متری آزادگان ۱۱۰
شکل(۱۹)دید به خیابان ۲۴ متری غربی ۱۱۰
شکل(۲۰)دسترسی سایت به خیابان شهید یسری ۱۱۰
شکل(۲۱) دید به کوچه پشتی سایت ۱۱۰
شکل (۲۲)نقشه ترافیک اطراف سایت ۱۱۱
شکل(۲۳)خیابان غربی سایت بیشتر آموزشگاه رانندگی استفاده می کنند ۱۱۱
شکل( ۲۴)ترافیک روان جلوی سایت ۱۱۱
شکل( ۲۵)تحلیل سایت ۱۱۲
شکل (۲۶)فضا ها و مساحت ها ۱۱۵
شکل (۲۷)فضا ها و مساحت ها ۱۱۶

فهرست نمودارها صفحه
نمودار (۱): میانگین حداقل دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۹۲
نمودار (۲): میانگین حداکثر دمای ۹۲
نمودار(۳ ): میانگین روزانه دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۹۳
نمودار (۴): حداقل مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۹۳
نمودار (۵): حداکثر مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۹۴
نمودار (۶): پنج گانه دمائی ایستگاه سینوپتیک ۹۵
نمودار(۷) :مجموع بارندگی ماهانه ایستگاه ۹۶
نمودار (۸): درصد توزیع فصلی بارندگی ۹۷
نمودار(۹): حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته ۹۷
نمودار(۱۰) : تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک اردبیل ۹۹

 

فهرست دیاگرام ها صفحه
دیاگرام(۱ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش اداری ۱۱۵
د یاگرام (۲ ): دیاگرام ارتباط فضایی رختشویخانه ۱۱۶
دیاگرام(۳ ): دیاگرام ارتباط فضایی واحد های مسکونی ۱۱۷
د یاگرام (۴ ): دیاگرام ارتباط فضایی شیر خوارگاه ۱۱۸
د یاگرام (۵ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش درمانی ۱۱۹

 

 

پایان نامه معماری کامل و حرفه ای شامل سایت پلان ، پلان های معماری ، مبلمان ، مقاطع ، نماها ، رندرهای سه بعدی ، پاورپوینت ، رساله ( word) و مطالعات

 

دانلود پایان نامه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فرمت فایل : word+ppt+DWG+JPG

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Twitter Facebook Google Buzz Digg yahoo Technorati

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *