معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پاورپوینت اصول مهندسی زلزله

پاورپوینت اصول مهندسی زلزله

 

پاورپوینت اصول مهندسی زلزله

 

گسل عبارت است از سطح ناپیوسته ای که دو مجموع سنگی را از هم جدا می کند و معرف صفحه ای است که در طول آن حرکات زمین در یک زلزله از آن ناشی می شود. صفحه همه گسل ها در سطح پوسته زمین بریده نشده است تا با چشم قابل رویت باشد لذا بخشی از گسل ها در سطح زمین اثری از خود ندارد.

انواع گسل:

گسل نرمال (کششی)

گسل معکوس (فشاری)

گسل لغزشی جانبی

گسل نرمال (کششی): صخره های دو طرف گسل تمایل به جدا شدن از یکدیگر را دارند و ایجاد کشش در گسل می کنند. در صورتی که کشش برای ایجاد گسیختگی کافی باشد، یک قطعه نسبت به قطعه دیگر به طرف پایین حرکت می کند.

گسل معکوس (فشاری): صخره های دو طرف گسل تمایل به فشردن یکدیگر داشته و در گسل فشار ایجاد می کنند. موقعی که فشار برای گسیختگی کافی و مناسب باشد یک قطعه نسبت به قطعه دیگر در امتداد صفحه گسل به طرف بالا حرکت می کند.

گسل لغزشی جانبی: حرکت در طول یک صفحه گسل تقریبا قائم به صورت لغزش جانبی صورت می گیرد، این حرکت می تواند به سمت راست یا چپ باشد.

 

فهرست پاورپوینت:

 

زلزله شناسی مهندسی

نظریه زمین ساخت صفحه ( علل وقوع زمین لرزه)

علل وقوع زمین لزره

انواع گسلها

امواج لرزه ای

بیان کمی زمین لرزه

حرکت زمین بر اثر زلزله و طیفهای پاسخ

تخریب زلزله ها با بزرگی مختلف

پارامترهای اساسی مهندسی زلزله

تاثیر نوع خاک بر امواج زلزله

مکانیزم های آسیب رسانی زلزله

رابطه شتاب ماکزیمم زمین با فصله از مرکز زلزله

روشهای محاسبه دوره حرکت شدید یک شتابنگاشت

بررسی محتوای بسامدی حرکت زمین

معادله حرکت سیستم یکدرجه آزادی

عوامل موثر در حرکت زمین

دینامیک سازه ها

انواع ارتعاشات

درجات آزادی

سختی و میرایی

معادله حرکت یک سیستم یک درجه آزادی

ارتعاش آزاد دستگاه های یک درجه آزادی فاقد میرائی

ارتعاش آزاد دستگاه یک درجه آزادی توام با میرائی

تحلیل دینامیکی دستگاه های چند درجه آزادی

تواتر زاویه ای ارتعاش و مودهای وابسته

رابطه تعامد مودها

روش آنالیز مودال جهت تحلیل سازه های چند درجه آزادی

روش طیفی (شبه دینامیکی) تحلیل سازه ها در برابر زلزله

طیف پاسخ دستگاههای خطی

روش طیف

مراجع

 

دانلود پاورپوینت اصول مهندسی زلزله

صفحات: 124 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت – PPTX

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo