معمارسرا

دانلود پروژه معماری ، نقشه های معماری ، نقشه اتوکدی

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

 

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

این رساله مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده است و مناسب رساله و مطالعات کارشناسی ارشد معماری می باشد.

تجدد و به تبع آن مهاجرت و شهرنشینی، مشکلات عدیده‌ای را برای محیط‌های مسکونی فراهم آورد و بافت‌های شهری را تبدیل به محیط‌های خشک، پرمصرف، فاقد حریم و حس تعلق مکان و همسایگی و… کرده است. در این فضاها انسان‌ها در جوار هم، همدیگر را نمی‌شناسند و اصولاً این آشنایی را مهم نمی‌دانند. حریم و عرصه‌های انسانی و فضایی در مسکن امروزی از بین رفته است حتی خانواده‌ها از مسایل مختلف دیگری مثل محل بازی بچه‌ها، حریم محله، سایه‌اندازی و اشرافیت بصری و غیره اظهار نارضایتی می‌کنند.

بافت جدید با ترکیب جمعیتی اغلب مهاجر از روستاها اطراف با خرده فرهنگ‌های متفاوت و گاه متضاد، طی نیم قرن گذشته به شدت در معرض تحولات کالبدی و فضایی ناشی از ناآگاهی مردم و مسئولان بوده است، در همین راستا برای بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت فضاهای شهری به خصوص مسکونی و تغییر نگرش مردم به مسکن، یکی از راهبردهای اساسی برای رفع این مهم، طراحی بر اساس اصول و معیارهای اجتماعی و فرهنگی از جمله همسایگی است.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با آسیب‌شناسی وضع موجود بافت، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی عوامل مؤثر در طراحی و رضایت‌مندی ساکنین مجتمع‌های مسکونی(با نگاه ویژه به عرصه‌های عمومی و نیمه عمومی مجموعه‌های مسکونی)، مشخص کرده و به عنوان راهکاری برای طراحی فضاهای مسکونی ارائه نماید.

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

فهرست رساله :

فصل یک: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت موضوع

۱-۴- اهداف طرح

۱-۵- پیشینه موضوع

۱-۶- روش انجام تحقیق

فصل دو: مبانی نظری

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تعریف خانه

۲-۲-۱- کارکردهای خانه

۲-۲-۲- اصول خانه ایرانی

۲-۲-۳- مفهوم خلوت و ازدحام در خانه

۲-۲-۳-۱- خلوت در خانه‌های سنتی ایران

۲-۲-۳-۲- خلوت در خانه‌های معاصر ایران

۲-۳- سکونت و مسکن

۲-۳-۱- مفهوم سکونت

۲-۳-۲- تعریف مسکن

۲-۳-۳- اهمیت مسکن

۲-۳-۴- مسکن مطلوب

۲-۳-۵- عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن

۲-۴- مجتمع‌های مسکونی

۲-۴-۱- محیط مسکونی

۲-۴-۲- مجموعه مسکونی

۲-۵- تعاملات اجتماعی و اجتماع‌پذیری

۲-۵-۱- تعریف روابط اجتماعى

۲-۵-۲- پیشینه نظریات مرتبط با تعاملات اجتماعی

۲-۵-۳- تبیین معیارهای موثر در تعاملات اجتماعی

۲-۵-۴- محیط‌های ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی

فصل سه: نمونه‌های مشابه

۳-۱- مقدمه

۳-۲- نمونه‌های داخلی

۳-۲-۱- مجتمع مسکونی زیتون اصفهان

۳-۲-۲- ساختمان مسکونی نیاوران

۳-۲-۲-۱- تحلیل پلان‌ها

۳-۳- نمونه‌های خارجی

۳-۳-۱- مجتمع مسکونی هالن

۳-۳-۱- مجتمع مسکونی دانی بروک

۳-۳-۱-۱- مصالح و نما

۳-۳-۱-۲- دسترسی و ورودی‌ها

۳-۳-۲- طراحی مجتمع مسکونی مینتون

فصل چهار: مبانی طراحی و ویژگی‌های معماری

۴-۱- مقدمه

۴-۲- الگوی فضایی-اجتماعی مسکن

۴-۲-۱- سازماندهی فضا در خانه ایرانی

۴-۲-۲- فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی

۴-۲-۲-۱- امنیت و فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی

۴-۲-۳- فضاهای باز مسکونی

۴-۲-۳-۱- فعالیتهای مرتبط با فضای باز

۴-۳- تعاملات اجتماعی در مجموعه مسکونی

۴-۳-۱- روابط خانه و مجتمع‌های زیستی

۴-۳-۲- فعالیت‌هاى جمعى در فضاهاى عمومى یک مجتمع مسکونى

۴-۳-۳- فضاهای باز و القاء تعاملات

۴-۴- عوامل موثر بر تقویت تعامل ساکنین مجتمع های مسکونی

۴-۴-۱- محیط‌های اجتماع پذیر

۴-۴-۱-۱- سرزندگی و نشاط

۴-۴-۱-۲- خوانایی و نمایانی

۴-۴-۱-۳- امنیت

۴-۴-۱-۴- تناسبات انسانی

۴-۴-۱-۵- حس تعلق و روح حاکم بر فضا

۴-۴-۱-۶- ویژگی‌های کالبدی

۴-۴-۱-۷- عوامل معماری و محیطی

۴-۴-۱-۸- طبیعت و فضای سبز

۴-۵- جمع‌بندی

فصل پنج:استاندارهای طراحی و اصول فنی- اجرایی

۵-۱- مقدمه

۵-۲- ابعاد و استاندارهای طراحی

۵-۲-۱- مکان‌یابی

۵-۲-۱-۱- معیارهای مکانیابی مجموعه‌های مسکونی

۵-۲-۲- گونه‌های مسکونی

۵-۲-۳- ضوابط طراحی فضاهای عمومی مسکونی

۵-۲-۳-۱- حیاط و فضای باز

۵-۲-۳-۲- پله فرار و آسانسور

۵-۲-۳-۳- پیش آمدگی ساختمانی

۵-۲-۳-۴- پارکینگ

۵-۲-۳-۵- ورودی

۵-۲-۴- ابعاد داخلی واحدهای مسکونی

۵-۲-۴-۱- آشپزخانه

۵-۲-۴-۲- نشیمن

۵-۲-۴-۳-عرصه زندگی خصوصی

۵-۲-۵- ملاحضات پدافندغیرعامل

۵-۲-۶- ملاحظات اقلیمی مسکن

۵-۲-۶-۱- وزش باد

۵-۲-۶-۲- رطوبت و بارندگی

۵-۲-۶-۳- جهت تابش خورشید

۵-۳- تاسیسات و ویژگی‌های فنی

۵-۳-۱- تهویه مطبوع و تاسیسات مکانیکی مجتمع های مسکونی

۵-۴- جمع بندی و ارائه راهکارها

۵-۴-۱- راهکارهای کلی

۵-۴-۲- راه کارهای پیشنهادی جهت طراحی ریز فضاها

۵-۴-۲-۱- اتاق‌ها

۵-۴-۲-۲- طراحی آشپزخانه

۵-۴-۲-۳- راه روها

۵-۴-۲-۴- فضای باز

۵-۴-۲-۵-فضاهای جمعی

منابع

فهرست جداول

۱- عوامل و تاثیرات تعاملات اجتماعی در محیطهای مسکونی
۱- معیارهای اصلی مکانیابی مجموعههای مسکونی

فهرست تصاویر

۱- خانه فکری، بندرلنگه
۲- خانه تائو دین، ویتنام
۳- درونگرایی خانه ایرانی
۴- نمونه ارتباط با طبیعت خانه بردبار، ماکلوان، شهرستان فومن
۵- نمونه پرهیز از اسراف در خانه خانه مهدوی، تیکدر، شهرستان زرند، کرمان
۶- مجموعه مسکونی سویس
۱- دید پرنده از طرح اولیه مجتمع مسکونی زیتون
۲- دید پرنده از مجتمع مسکونی زیتون
۳- نمای حیاط مجتمع مسکونی زیتون
۴- موقعیت سایت مجتمع مسکونی زیتون در بافت شهری اصفهان
۵- تصویر هوایی ابفت شهری همجوار مجتمع مسکونی زیتون
۶- بافت شهری همجوار مجتمع مسکونی زیتون
۷- بافت شهری همجوار مجتمع مسکونی زیتون
۸- ورودیهای مجتمع مسکونی زیتون
۹- ورودی پارکینگ مجتمع مسکونی زیتون
۱۰ – ورودی پلکان مجتمع مسکونی زیتون
۱۱ – راهرو مجتمع مسکونی زیتون
۱۲ – حیاط مرکزی مجتمع مسکونی زیتون
۱۳ – حیاط مرکزی مجتمع مسکونی زیتون
۱۴ – حیاط مرکزی مجتمع مسکونی زیتون
۱۵ – نمای خارجی ساختمان مسکونی نیاوران
۱۷ – طراحی راهپله در فضای نیمهباز
۱۶ – ایده طراحی بنا حفظ طبیعت موجود در سایت مجتمع مسکونی نیاوران
۱۸ – استفاده از باغچه و پوشش گیاهی در فضاهای داخلی ساختمان
۱۹ – نمای خارجی مجتمع مسکونی نیاوران
۲۱ – نمای حیاط مجتمع مسکونی نیاوران
۲۳ – نمای داخلی مجتمع مسکونی نیاوران
۲۵ – نمای داخلی مجتمع مسکونی نیاوران
۲۶ – نمای داخلی استخر مجتمع مسکونی نیاوران
۲۷ – اسکیس پلان مجتمع مسکونی نیاوران
۲۸ – نمایی از مجتمع مسکونی هالن
۲۹ – نمای بام مجتمع مسکونی هالن
۳۰ – دید پرنده مجتمع مسکونی هالن
۳۱ – نمای مجتمع مسکونی هالن
۳۲ – فضای نیمه خصوصی مجتمع مسکونی هالن
۳۳ – نمای مجتمع مسکونی هالن
۳۴ – فضای داخلی مجتمع مسکونی هالن
۳۵ – دید پرنده مجتمع مسکونی دانی بروک
۳۶ – فضاهای مرکزی حضورپذیر مجتمع مسکونی دانی بروک
۳۷ – معابر داخلی مجتمع مسکونی دانی بروک
۳۸ – معابر داخلی مجتمع مسکونی دانی بروک
۳۹ – نمای مجتمع مسکونی دانی بروک
۴۰ – نمای مجتمع مسکونی دانی بروک
۴۱ – دید پرنده مجتمع مسکونی دانی بروک
۴۲ – فضای مرکزی مجتمع مسکونی دانی بروک
۴۳ – ماکت مجتمع مسکونی دانی بروک
۴۴ – ماکت مجتمع مسکونی دانی بروک
۴۵ – نمای مجموعه مسکونی مینتون
۴۶ – منظره جذاب سومین تراس هوایی متصل به پل در مجموعه مسکونی مینتون
۴۷ – فضای سبز انبوه مجتمع مینتون، محیطی را برای زندگی افراد فراهم می. آورد
۴۸ – کتابخانه ۸۲ نفری مجتمع آپارتمانی مینتون
۴۹ – نمای مدرن ساختمان های مجتمع مینتون
۵۰ – سایت پلان مجموعه مسکونی مینتون
۵۱ – استخر مجتمع مینتون
۵۲ – پل مجتمع مینتون
۱- خانه های تک واحدی
۳ طبقه
۳- مجتمع مسکونی
۴- مجتمع مسکونی آفتاب واقع در زنجان
۵- فعالیتهای اختیاری مانند نشستن، پیادهروی و هواخوری
L 1- مثلث کار در یک آشپزخانه با فرم
۲- مثلث کار در یک آشپزخانه با فرم موازی
۳- مثلث کار در یک آشپزخانه جزیرهای
U 4- مثلث کار در یک آشپزخانه با فرم
۵- استاندارهای چیدمان آشپزخانه
۶- مسیر حرکت در آشپزخانه و ابعاد، فواصل و ارتفاعات لازم
۷- استاندارهای چیدمان مبلمان در فضای نشیمن
۹- ایجاد شکستگی در دیوار بعنوان جانپناه
۱۰ – دیاگرام بهرهگیری از نور طبیعی

فهرست نقشه ها

۱- پلان زیرزمین مجتمع مسکونی زیتون
۲- پلان همکف مجتمع مسکونی زیتون
۳- پلان طبقات مجتمع مسکونی زیتون
۴- برش عرضی مجتمع مسکونی زیتون
۵- نمای میانی مجتمع مسکونی زیتون
۶- نمای ورودی اصلی مجتمع مسکونی زیتون
۷- واحدهای مسکونی مجتمع مسکونی زیتون
۸- ارتباط عمودی مجتمع مسکونی زیتون
۹- پلان مجتمع مسکونی نیاوران
۱۰ – سایت پلان مجتمع مسکونی هالن
۱۱ – پلان خانه تیپ ۳۸۰ مجتمع مسکونی هالن
۱۲ – مقطع تیپ ۱۲ مجتمع مسکونی هالن
۱۳ – پلان همکف مجتمع مسکونی دانی بروک
۱۴ – نمای مجتمع مسکونی دانی بروک
۱۵ – پلان مجتمع مسکونی دانی بروک

فهرست نمودارها

۱- الگوی خلوت و ازدحام در خانه سنتی ایرانی
۲- اجزاء مسکن مدرن
۳- هرم نیازهای مازلو
۱- تاثیرات تعاملات اجتماعی در فضاهای مسکونی

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

تعداد صفحات : ۱۵۷ صفحه

فرمت فایل : ورد – word- Doc – قابل ویرایش

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Twitter Facebook Google Buzz Digg yahoo Technorati

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *