برچسب: کنکور کارشناسی ارشد معماری

منابع کنکور ارشد معماری - گرایش معماری ۰

منابع کنکور ارشد معماری – گرایش معماری

منابع کنکور ارشد معماری – گرایش معماری         مواد امتحانی : (به همراه ضرایب) زبان عمومی و تخصصی- ضریب ۲ دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی-ایستایی-شناخت مواد و مصالح-عناصر و جزئیات-تاسیسات)-...