برچسب: کلمات معماری

لغات تخصصی معماری و عمران - سری پنجم ۰

لغات تخصصی معماری و عمران – سری پنجم

لغات تخصصی معماری و عمران – سری پنجم     abaciscus=سر ستونچه abacus=سر ستونی ،بالاترین قسمت سر ستون abamurus=دیوار حائل abate=کنده کاری abated=کنده کاری شده

لغات تخصصی معماری و عمران - سری سوم ۰

لغات تخصصی معماری و عمران – سری سوم

لغات تخصصی معماری و عمران – سری سوم . . . .   accessibility=قابلیت دسترسی auto free zone=محدوده بدون اتومبیل auto restrictd=محدوده بسته بر روی اتومبیل automobile oriented city=شهر اتومبیل محور built environment=محیط مصنوع...

لغات تخصصی معماری و عمران-سری دوم ۰

لغات تخصصی معماری و عمران-سری دوم

لغات تخصصی معماری و عمران-سری دوم . . . .   elevation=نما flower box=جعبه گل typical plan=پلان تیپ steel column=ستون فلزی concrete column=ستون بتنی project=پروژه detail=جزئیات pedestal=پایه ستون،شالوده