برچسب: کلمات عمران

لغات تخصصی معماری و عمران - سری سوم ۰

لغات تخصصی معماری و عمران – سری سوم

لغات تخصصی معماری و عمران – سری سوم . . . .   accessibility=قابلیت دسترسی auto free zone=محدوده بدون اتومبیل auto restrictd=محدوده بسته بر روی اتومبیل automobile oriented city=شهر اتومبیل محور built environment=محیط مصنوع...