برچسب: لغات تخصصی

لغات تخصصی معماری و عمران – سری ششم ۳

لغات تخصصی معماری و عمران – سری ششم

لغات تخصصی معماری و عمران – سری ششم     abstract=انتزاعی،خیالی،ذهنی artistic forms=اشکال هنری extract=استخراج،استخراج کردن aesthetic=زیبایی شناختی contemporary=معاصر civilization=تمدن،مدنیت،انسانیت …

لغات تخصصی معماری و عمران - سری سوم ۰

لغات تخصصی معماری و عمران – سری سوم

لغات تخصصی معماری و عمران – سری سوم . . . .   accessibility=قابلیت دسترسی auto free zone=محدوده بدون اتومبیل auto restrictd=محدوده بسته بر روی اتومبیل automobile oriented city=شهر اتومبیل محور built environment=محیط مصنوع...

لغات تخصصی معماری و عمران - سری اول ۰

لغات تخصصی معماری و عمران – سری اول

لغات تخصصی معماری و عمران – سری اول . . . . Architecture=معماری renovation=نوسازی Church Architecture and Renovation= نوسازی و معماری کلیسا historic developments=تحولات تاریخی vault=طاق church architecture=معماری کلیسا channel iron=آهن ناودانی lime=آهک