لغات تخصصی معماری و عمران – سری اول . . . . Architecture=معماری renovation=نوسازی Church Architecture and Renovation= نوسازی و معماری کلیسا historic developments=تحولات تاریخی vault=طاق church architecture=معماری