برچسب: ساختمان لوییس ویتون

یایویی کوساما ۰

Yayoi Kusama ( یایویی کوساما ) در لوییس ویتون

Yayoi Kusama ( یایویی کوساما ) در لوییس ویتون . .   یک روز صبح اول وقت ، در نیو یورک آمریکا قدم زنان به خیابان پنجاهم رفتم و توجه کردم که ساختمان لوئیس...