برچسب: جلفا

تخریب بافت تاریخی جلفای اصفهان ۰

تخریب بافت تاریخی جلفای اصفهان

تخریب بافت تاریخی جلفای اصفهان . . . . استاد مرمت دانشگاه هنر اصفهان : نه تنها ایجاد ترک در ساختمان‌ها و عدم توجه به مرمت این بافت تاریخی نگرانی ایجاد کرده است، بلکه...