برچسب: تحقیق معماری اسلامی

معماری ایران در دوره مغول ۰

معماری ایران در دوره مغول

معماری ایران در دوره مغول معماری ایران در دوره مغول     سرزمین کهن ایران که ریشه در تاریخ چند هزار ساله جهان دارد، هرچند بارها دستخوش تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته و...

بررسی عمومی شهرهای اسلامی با تاثیر پذیری از تاریخ سیاسی شهر تهران ۰

بررسی عمومی شهرهای اسلامی با تاثیر پذیری از تاریخ سیاسی شهر تهران

بررسی عمومی شهرهای اسلامی با تاثیر پذیری از تاریخ سیاسی شهر تهران   منشا شهرها   ساده انگارنه است که تصور شود برخی از مفاهیم بنیادی مانند منشا شهر مفاهیمی سهل وممتنع اند و...