بهره گیری از محیط زیست شهری در معماری . . در مسابقات معماری توکیو که موضوع آن بهره گیری از محیط زیست شهری در معماری بود و با